Søg

Hyppigere foderregistreringer tjener flere gode formål

Med klimadagsordenen kommer foderregistreringer og foderkontroller til at få en endnu større betydning fremadrettet.

I dag bruges foderregistreringerne primært til at følge op på fodereffektiviteten og bundlinjen hos de malkende, samt til Kvægnøglen. Fremadrettet vil der være flere grunde til at lave hyppigere registreringer på alt foder til alle dyregrupper i besætningen.

  1. For Arla leverandører vil mælken med bæredygtighedstillægget afregnes for bedriftens foder- og proteineffektivitet, samt overvågning af foderstyringen.
  2. Til årsrapporten 2023 er der krav fra finanssektoren om dokumentation for alle mælkeproducenters klimabelastning, dvs. der skal laves en beregning i Seges’ ESGreentool.
  3. Fokus på fodereffektivitet vil også give bundlinjeresultater.
  4. I forhold til den kommende CO2-afgift har vi pt. ingen indikationer af, hvad der kræves af data, men det må under alle omstændigheder forventes at blive med tilbagevirkende kraft, og derfor en fordel at sikre sig datavaliditeten nu.

Som det fremgår af nedenstående tabel, så kræver Arlas Bæredygtighedstillægget og ESGreeentool de samme tal, blot udtryk på forskellig vis. På bagkant kan summen af indkøbt foder naturligvis findes i årsrapporten, så den største udfordring at få de korrekte mængder forbrugt grovfoder beregnet og hvis mængden alene baseres på opmålinger/snittermålinger, så er foderet ædt, og derfor dokumentationen reelt forsvundet, når tallene skal valideres. Dertil naturligvis at sikre den korrekte fordeling mellem dyregrupperne.

For at du sikrer det mest korrekte bæredygtighedstillæg og dokumentationsgrundlag til de yderligere krav, anbefaler vi derfor, at du minimum én gang om måneden (eller ved foderskift) registrerer alt foder til alle dyregrupper korrekt, og med en tilhørende gyldighedsperiode.

Hvis du laver foderregistreringerne i DMS kan der ved årets slutning trækkes en foderopgørelse, som både viser sumtallene for hvert fodermiddel, og det vægtede gennemsnit inden for hver dyregruppe – med andre ord de korrekte tal, der skal bruges til både Arla Klimatjek og ESGreentool, og som kan fungere som dokumentation for det opnåede bæredygtighedstillæg hos Arla.

I mange besætninger anvendes automatisk foderstyring i form af fx Cowconnect eller DTM, og her kan tallene trækkes direkte – forudsat at der udvises god datadisciplin hver dag. Udfordringen er imidlertid, at kun de færreste har sat systemet op, så der er fuld overensstemmelse mellem grupperne og udfodringen. Så lad det være anledningen til at få systemerne sat bedre op, så de også giver bedre udnyttelse af teknologierne.

Udover det positive ved at have sikret valide tal og dokumentation for foderforbruget, så giver enhver foderkontrol naturligvis også anledning til at sikre at fodringen stemmer overens med dyrene produktion. De hyppigere foderkontroller vil alt andet lige give anledning til et skarpere fokus på foderforbruget og dermed også, hvor der kan være bundlinjepotentiale.

I Arla Klimatjek skal der som noget nyt medregnes foderforbruget for kvier på hotel, så der skal også hér laves ekstra registreringer i forhold til tidligere. ESGreentool beregner på bedriftsniveau, og foderet skal derfor ikke medregnes her.

Kom godt i gang med systematiske foderregistreringer fra nu af. Du er velkommen til at kontakt din kvægkonsulent for yderligere informationer vedr. indberetning og dokumentation, og evt. behov for hjælp hertil.

  Hvad skal indberettes?
Foder- og proteineffektivitet (indberettes i Arla Klimatjek) – Indberetning af forbrugte kg indkøbte fodermidler på årsbasis
– Vægtet gennemsnit af proteinindhold i de indkøbte fodermidler
– Forbruget af grovfodermidler i kg ts/år med angivelse af kvaliteten
– Indberetning af forbrugte kg hjemmeavlet korn og kraftfodermidler på årsbasis
Foderstyring (Grundlag for bæredygtighedsstillæggets dokumentation indberettes i ny platform) – Dokumentation for at der anvendes automatisk foderstyring, fx Cowconnect eller DTM, eller
– Manuel foderovervågning, eller
– Kvartalsvis rådgiverstyret foderkontrol
ESGreentool – Forbrug af fodermidlerne i kg ts/dyr/dag på årsbasis.
Facebook