Søg

Status på grovfoder

Majs
Eftergødskning: Når majsen har 6-8 blade, kan det være aktuelt at eftergødske på de letteste jorder, jb 1 og 3 især. Hvor gylle er udbragt før 1 marts er det særligt kritisk. I nogle områder af landet er der afstrømmet mere end 250 mm vand siden 1/3. Det kan have medført et tab på 60-70 kg N, hvis der ikke er anvendt nitrifikationshæmmere. Er der anvendt nitrifikationshæmmere vil N-tabet være mindre, omkring 40-50 kg N. Jo nærmere på såtidspunktet, der er kørt gylle, jo mindre behov for eftergødskning.

Majsen bør eftergødes så hurtigt som muligt. Både flydende husdyrgødning og handelsgødning kan anvendes. Det er dog langt fra sikkert, der er kvælstofkvote til det. Eventuelt kan en N-tildeling til sidste slæt græs komme i spil. Dvs. der skal flyttes noget N fra kløvergræs til majs.

2. slæt græs
Normalt kan man ikke bruge slætgræsanalysen på uvandet jord til fastsættelse af tidspunkt for 2. slæt. Det vil man kunne gøre i år, hvor det eneste positive ved de store vandmængder er, at slætgræssset har groet helt fantastisk. De fleste steder er 1. slæt taget omkring 20.-25. maj. Det betyder, for opvandet græs, kunstigt eller ej, at 2. slæt bør ligge i perioden 20.-25. juni for at sikre den samme gode kvalitet som 1. slæt. Umiddelbart tyder alt på at forvejringsforholdene bliver noget mere rolige, end til 1. slæt, der nærmest blev føntørret på marken.

Vi har en del analyser af 1. slæt. Disse analyser viser en stor spredning på tørstofprocenten, men næsten alle ligger med en fordøjelighed af organisk stof på mellem 76 og 80, hvilket er tæt på den ideelle kvalitet af 1. slæt. Det er den kvalitet vi skal prøve at ramme i 2. slæt også. Tørstofprocenten bør dog holdes nede omkring 35 om muligt.

Halm
Halmsituationen er noget uoverskuelig efter sidste års lave halmudbytter.

Halm er der desværre stor efterspørgsel efter fra mange andre aktører end kvægbrugerne. Det har medført stigende priser pga. det lavere udbud.

Halm til fodring kunne muligvis erstattes med efterslæt af frøgræs, især til kvier kunne det være relevant. Kontakt din kvægrådgiver om dette. Er det en mulighed at erstatte halm med frøgræsefterslæt så skal du snarest få lavet en aftale med en frøgræsavler. Husk at frøgræshalm ikke må opfodres, idet nærmest al konventionelt frøgræs enten er behandlet med vækstreguleringsmidler og/eller svampemidler.

Anders B. Christiansen, seniorrådgiver, planteavl, abc@velas.dk

Facebook